Pabellón Catalán para la Bienal de Venecia [Concurso]

Se consolida la participación de cataluña en la bienal de arquitectura de venecia, y abre por segunda ocasión a concurso abierto la propuesta para su pabellón.

En dos fases, de la primera abierta a los participantes que reinan los requisitos se seleccionarán 3 finalistas, para que desarrollen su propuesta y se

201305310946.jpg

El jurado estará presidido por:

Lluís Domènech i Girbau, Doctor arquitecto, Presidente de «Arquitectes per l’Arquitectura». Libros sobre Modernismo. Colaboración con Roser Amadó en la remodelación de la Fundación Antoni Tàpies y del Centre Històric de LleidaVocales: Luis-Xavier Comeron, decano del COAC, Fernando Marzà, vocal de Cultura del COAC, Félix Arranz y Jordi Badia, comisarios de la participación catalana en los Eventi Collaterali de la Bienal de Arquitectura de 2012 (con un voto), Carme Pinós, arquitecta, Olga Felip, arquitecta, Àlex Susanna, director adjunto del IRL

Las bases del concurso, en catalán aún sin traducir, después del sigue leyendo.

Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014

Bases per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 14a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014 dins el programa Eventi Collaterali

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquestes bases tenen per objecte la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 14a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014 dins el programa Eventi collaterali.

Aquesta proposta s’haurà d’ajustar al marc conceptual i a l’import màxim de producció que s’estableixen a l’ANNEX I.

2. NORMES REGULADORES

El present contracte té caràcter administratiu i es regeix pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

El procediment d’adjudicació és el de concurs de projectes regulat a l’article 184 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP).

3. FASES DEL CONCURS DE PROJECTES

El concurs de projectes constarà de tres fases:

 • Primera fase, fase de Participació. S’hi podran presentar totes les persones físiques o jurídiques interessades que tinguin capacitat per contractar i que compleixin els requisits que s’especifiquen a la base 9.
 • Segona fase, fase d’Idees. Podran participar-hi les persones físiques o jurídiques que hagin presentat les seves sol·licituds a la fase de Participació, i que hagin estat convidades per l’òrgan de contractació a participar en aquesta fase.
 • Tercera fase, fase de Contractació, mitjançant el procediment negociat regulat a l’article 174.e) del TRLCSP.

4. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

La dotació necessària per satisfer el pagament d’aquesta contractació anirà amb càrrec als crèdits del pressupost de l’Institut Ramon Llull per a l’any 2013.

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

 • 1.000 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF) per participant a la fase d’Idees (màxim tres participants).
 • 4.000 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF) en concepte de premi pel guanyador/a de la fase d’Idees.
 • 2.420 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF) pel guanyador/a de la fase d’Idees en concepte d’elaboració del projecte que l’Institut Ramon Llull ha de presentar a la Fundació de la Biennal de Venècia d’Arquitectura per presentar la candidatura dins el programa Eventi Collaterali.

El valor estimat del contracte no inclou l’import de 4.840 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF) que s’estableix en concepte d’honoraris per al desenvolupament i la direcció de la proposta guanyadora durant l’any 2014 i fins l’acabament de la participació catalana a la Biennal d’Arquitectura.

6. PROCEDIMENT

Per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació a la 14a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014 de Catalunya es constitueix un jurat que proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicació del servei seguint el procediment exposat en aquestes bases.

7. JURAT

D’acord amb el que s’estableix a l’article 184 i següents i l’article 323 del TRLCSP, es constitueix un jurat que emetrà un veredicte declarant un guanyador de la fase d’Idees. El jurat està compost per un president, sis vocals i una secretària.

President: Sr. Lluís Domènech

Vocals:

 • Sr. Felix Arranz i Sr. Jordi Badia, comissaris de la participació catalana als Eventi Collateralli de la Biennal d’Arquitectura de 2012 (amb un vot)
 • Sr. Lluís-Xavier Comeron, degà del COAC
 • Sr. Fernando Marzà, vocal de Cultura del COAC
 • Sra. Olga Felip, arquitecte
 • Sra.Carme Pinós, arquitecte
 • Sr. Àlex Susanna, en representació de l’Institut Ramon Llull

Actuarà com a secretària del jurat, amb veu i sense vot, la Sra. Núria Brichfeus, tècnica de gerència de l’Institut Ramon Llull.

Per tal d’adoptar acords, el president del Jurat dirimeix amb el seu vot els empats.

8. INFORMACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS A LA FASE DE PARTICIPACIÓ

En aquesta fase es facilita als participants la informació recollida a l’ANNEX I

9. DOCUMENTACIÓ, TERMINI I LLOC DE RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS A LA FASE DE PARTICIPACIÓ

Els interessats a participar en el concurs de projectes hauran de presentar 2 sobres tancats, indicant en cadascun d’ells el text següent:

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE PROJECTES PER A L’ELABORACIÓ D’UNA PROPOSTA PER A LA PARTICIPACIÓ DE CATALUNYA A LA 14a EDICIÓ DE LA BIENNAL DE VENÈCIA D’ARQUITECTURA 2014 DINS EL PROGRAMA EVENTI COLLATERALI

SOBRE A – Capacitat per contractar i requisits per poder concursar

En aquest sobre s’inclouran els documents acreditatius de la capacitat per contractar i de la personalitat jurídica del participant.

Tenen capacitat per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que estableix l’article 54 del TRLCSP, i les que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 60 del TRLCSP.

Cal que la finalitat o l’activitat de les persones jurídiques tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament. No es podran presentar a aquest concurs de projectes els museus, centres culturals i equivalents tant públics com privats.

La documentació que s’haurà de presentar és la següent:

 • Persones físiques: còpia compulsada del seu DNI o passaport.
 • Col·lectius de persones físiques: còpia compulsada del DNI o passaport de tots els seus integrants
 • Persones jurídiques: còpia compulsada de les escriptures o estatuts i el DNI o passaport de la persona que legalment les representa.
 • Document acreditatiu de la capacitat per contractar segons el model de l’ANNEX II, per a persones físiques, o ANNEX III, per a persones jurídiques, segons escaigui.

SOBRE B – Proposta del sol·licitant

En aquest sobre s’inclouran els documents que permetin valorar la proposta així com les característiques del sol·licitant. Els documents que s’hauran de presentar són els següents:

 • Pre-projecte que reflecteixi les idees generals de la proposta d’acord amb el marc conceptual i el pressupost que es recullen a l’Annex I (màxim 2 folis)
 • Per al cas de persones físiques: currículum vitae.
 • Per al cas de persones jurídiques: una memòria de les activitats realitzades en els darrers tres anys juntament amb el/s currículum/s de la/les persona/es que realitzarà el projecte.
 • Per al cas de col·lectius sense personalitat jurídica: un currículum vitae de tots els seus membres.

Les propostes hauran de ser presentades en paper i en format PDF en un CD o DVD.  

El termini màxim de recepció de sol·licituds a la fase de Participació és a les 12 hores del dia 13 de juny de 2013.
Els sobres A i B es podran presentar a la seu de Barcelona de l’Institut Ramon Llull (Diputació 279, planta baixa, 08007 Barcelona, tel. 93 467 80 00 i fax 93 467 80 06).
Dins el termini d’admissió, les proposicions també es podran trametre per correu d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o en qualsevol de les altres formes que s’estableixen en aquest article.

En aquest cas el concursant haurà de justificar la data i l’hora fixades com a límit en la presentació d’ofertes i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un correu electrònic (licitacions@llull.cat) durant el mateix dia. Sense la concurrència d’aquests requisits la proposició no serà admesa si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat a l’anunci. En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no hagi arribat la proposició enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.

10. CRITERIS D’INVITACIÓ A LA FASE D’IDEES

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds a la fase de Participació, l’òrgan de contractació comprovarà la personalitat dels participants, i, el jurat, d’entre les sol·licituds presentades, en seleccionarà raonadament un màxim de tres. Aquesta selecció es durà a terme en relació amb el pre-projecte seguint els criteris següents:

 • Concordança amb el marc conceptual definit pel jurat
 • Interès de la proposta
 • Interès de la proposta en l’àmbit internacional
 • Altres elements destacats

El jurat farà la valoració final del conjunt de la proposta tenint en compte, a més, el/s currículum/s vitae o la memòria de les activitats dels participants.

En aplicació d’aquests criteris de valoració, els membres del jurat escolliran un màxim de tres propostes per ser convidades a participar a la fase d’Idees.

L’òrgan de contractació, a proposta del jurat, podrà declarar desert el concurs de projectes en el cas que cap de les sol·licituds de la fase de Participació compleixi suficientment amb els criteris d’invitació.

L’òrgan de contractació comunicarà el resultat d’aquesta primera fase el dia 21 de juny de 2013.

11. DOCUMENTACIÓ, TERMINI I LLOC DE RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LA FASE D’IDEES

En aquesta fase del concurs de projectes únicament hi participaran les persones físiques i jurídiques que hagin estat convidades per l’òrgan de contractació.

Els convidats presentaran la documentació següent:

 • Projecte que desenvolupi la proposta inicial, el marc conceptual, el plantejament formal de la proposta i les característiques de la publicació, que haurà de ser de cost reduït.
 • Proposta d’arquitectes i/o estudis d’arquitectura i de projectes que formaran part de l’exposició.
 • Pressupost estimat del projecte dins l’import màxim del projecte establert a l’Annex I.

Les propostes hauran de ser presentades en paper i format PDF en un CD o DVD.

El termini de presentació serà fins a les 12 hores del dia 10 de juliol de 2013.   
El lloc de presentació serà la seu de Barcelona de l’Institut Ramon Llull (carrer Diputació 279, planta baixa, 08007 Barcelona, tel. 93 467 80 00 i fax 93 467 80 06).
Dins el termini d’admissió, les proposicions també es podran trametre per correu d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o en qualsevol de les altres formes que s’estableixen en aquest article.

En aquest cas el concursant haurà de justificar la data i l’hora fixades com a límit en la presentació d’ofertes i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un correu electrònic (licitacions@llull.cat) durant el mateix dia. Sense la concurrència d’aquests requisits la proposició no serà admesa si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat a l’anunci. En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no hagi arribat la proposició enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.

12. CRITERIS DE SELECCIÓ DE LA PROPOSTA GUANYADORA DE LA FASE D’IDEES

Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació, el jurat comprovarà la documentació aportada i, si escau, entrevistarà els convidats a la fase d’Idees que consideri oportú.

Per tal de decidir el guanyador de la fase d’Idees el jurat aplicarà els criteris següents:

 • Adequació del projecte al marc conceptual
 • Contingut en relació amb la proposta de projectes que hi estaran representats
 • Interès del projecte en el context internacional específic de la Biennal de Venècia d’Arquitectura.
 • Viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
 • Altres elements destacats.

13. SELECCIÓ DEL GUANYADOR DE LA FASE D’IDEES

El jurat seleccionarà un guanyador del concurs de projectes en funció dels criteris exposats a l’apartat anterior. Un cop declarat el guanyador, el jurat aixecarà l’acta corresponent i proposarà a l’òrgan de contractació que contracti el concursant guanyador. A l’acta que elabori el jurat s’haurà de justificar l’elecció del projecte guanyador. D’acord amb l’article 188.8 del TRLCSP, l’òrgan de contractació ha de procedir a l’adjudicació, que ha de ser motivada, si no s’ajusta a la proposta del jurat.

El jurat podrà elevar a l’òrgan de contractació la proposta de deixar desert el concurs de projectes si considera que cap de les propostes que han arribat a aquesta fase respon satisfactòriament als criteris establerts a l’apartat dotzè.

El veredicte del jurat es farà públic el dia 16 de juliol de 2013.

El veredicte del jurat no admetrà cap apel·lació.

14. PREMIS

Els participants convidats a la fase d’Idees que presentin les seves propostes dins el termini establert i en la forma pertinent d’acord amb les presents bases rebran, en compensació pels treballs realitzats, un premi de 1.000 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF).

El guanyador del concurs de projectes percebrà un premi de 4.000 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF).

15. CONTRACTACIÓ DEL GUANYADOR DEL CONCURS I CESSIÓ DE DRETS

El guanyador del concurs de projectes serà contractat, mitjançant el procediment negociat regulat a l’article 174.e) del TRLCSP, per un import de 2.420 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF), per tal que elabori el projecte que l’Institut Ramon Llull presentarà a la Fundació de la Biennal de Venècia d’Arquitectura perquè sigui inclòs com a Eventi Collaterali en la seva 14a edició.

Per l’elaboració del projecte, el comissari seleccionat treballarà conjuntament amb la comissió de seguiment que serà conformada per un representant del COAC i un de l’Institut Ramon Llull .

El projecte ha d’incloure:

 • El desenvolupament final del projecte.
 • Els arquitectes i/o estudis d’arquitectura.
 • El pressupost detallat del projecte.
 • El cronograma d’execució del projecte.

El projecte que elabori el comissari haurà de ser validat per l’Institut Ramon Llull que el presentarà a la Fundació de la Biennal de Venècia d’Arquitectura per participar a la 14a edició.

El termini d’elaboració del projecte final s’estableix fins al 31 de desembre de 2013.

16. CESSIÓ DE DRETS

El comissari guanyador cedeix a l’Institut Ramon Llull els drets de propietat intel·lectual (explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) de la proposta per a la participació de Catalunya a la 14a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura dins el programa Eventi collaterali, sens perjudici dels drets morals que pugui ostentar per la seva condició d’autor.

Els drets de propietat intel·lectual són cedits a l’Institut Ramon Llull en exclusiva, per a tot el món i amb la durada màxima establerta en el Reial decret 1/1996, de 12 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

En virtut d’aquesta cessió, l’Institut Ramon Llull es reserva la possibilitat d’organitzar una itinerància de l’exposició un cop acabada la Biennal de Venècia d’Arquitectura.

17. EXECUCIÓ DE L’EXPOSICIÓ

Si el projecte és seleccionat per la Fundació de la Biennal per formar part del programa Eventi collaterali, l’Institut Ramon Llull encarregarà al guanyador del concurs de projectes el desenvolupament del projecte i la direcció de la seva execució per un import de 4.840 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF).

El total que percebrà el guanyador del concurs serà de 7.260 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF) en concepte d’honoraris i 5.000 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d’IRPF) en concepte de premis.

En cas que el projecte no superi la fase de selecció de la Fundació de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014, l’Institut Ramon Llull es reserva la possibilitat de produir la proposta en el mateix espai i en el calendari previst (al marge del programa oficial de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014, però coincidint amb la seva celebració), de produir-la en una altra localització i amb un calendari diferent o de no produir-la.

18. OBLIGACIONS PRÈVIES A L’ADJUDICACIÓ

Abans de l’adjudicació del contracte, el guanyador haurà de justificar de manera fefaent que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

19. COMPLIMENT DEL CONTRACTE

L’òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a l’execució i el compliment del contracte i requerirà, si escau, les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la recepció. Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà refusar-la. En aquest cas quedarà exempt de l’obligació de pagament.

20. PAGAMENT DEL CONTRACTE

El pagament del preu s’efectuarà després de la recepció favorable de l’objecte d’aquest contracte i de l’emissió de la factura per part del guanyador i en els termes legalment establerts.

21. JURISDICCIÓ COMPETENT

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, l’efecte, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.

ANNEX I

MARC CONCEPTUAL

El projecte per al pavelló de Catalunya a la Biennal de Venècia d’Arquitectura del 2014 vol posar de manifest el canvi de paradigma que s’està produint en l’arquitectura contemporània catalana. La nova situació que vivim propicia un replantejament de valors que permet noves maneres d’afrontar l’arquitectura. Catalunya pot ser capdavantera en aquest canvi i fer importants aportacions al discurs arquitectònic internacional.

IMPORT MÀXIM DE PRODUCCIÓ

L’import màxim de la producció és de 225.000 euros (impostos inclosos).

Aquest import inclou tots els elements relacionats amb la producció de l’exposició, que a títol orientatiu són els que es detallen a continuació:

 • honoraris i premi del guanyador/a
 • premis dels participants a la Fase d’Idees
 • documentació
 • coordinació
 • disseny de muntatge
 • gràfica del projecte
 • producció dels elements gràfics
 • producció del muntatge
 • muntatge
 • producció de les obres
 • drets d’autor
 • transport
 • embalatge
 • desembalatge
 • publicació
 • desplaçaments, allotjaments i dietes del comissari, muntadors, tècnics i altre personal necessari
 • i qualsevol altra despesa derivada del disseny, la producció i el muntatge tant de l’exposició com del material gràfic.

Aquest import no inclou el lloguer de l’espai, les despeses d’inauguració, comunicació, assegurances i seguretat.

ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA

El/La senyor/a _________________, en nom propi, declara sota la seva responsabilitat, com a participant al concurs per a l’elaboració d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 14a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014 dins el programa Eventi collaterali, que:

a) Està facultat/ada per contractar amb l’administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba comprès/esa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les administracions públiques conforme els articles 60 i 61 del TRLCSP.

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)

Signatura

ANNEX III

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA

El/La senyor/a ________________________, com a apoderat/ada de l’empresa ______________________, declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa per participar al concurs per a l’elaboració d’un projecte de comissariat per a la participació de Catalunya a la 14a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014 dins el programa Eventi collaterali, que:

a) Està facultat/ada per contractar amb l’administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba comprès/esa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les administracions públiques conforme els articles 60 i 61 del TRLCSP.

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

c) Compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)

Signatura de l’apoderat

www.llull.cat/catala/quisom/venezia2014.cfm

15 thoughts on “Pabellón Catalán para la Bienal de Venecia [Concurso]

 1. Pingback: drinking games for itunes

 2. Pingback: warehouses for sale in utah

 3. Pingback: commercial office for rent

 4. Pingback: melbourne airport parking

 5. Pingback: we spam google

 6. Pingback: Gear Peers

 7. Pingback: warehouses

 8. Pingback: Total Life Changes Review

 9. Pingback: Binary Bank Breaker

 10. Pingback: visit site

 11. Pingback: Clash of Clans Gems Generator

 12. Pingback: commercial real estate

 13. Pingback: pest control west london

 14. Pingback: funny paint

 15. Pingback: mouse control london

Comments are closed